1979

MCMLXXVIX
annus sextus
Academia Scientiarum Lituanica
 
Valdyba
 
Pirmininkas - Eimutis Matulionis
Pavaduotojas - Vladas Plikūnas
Sekretorė - Rima Tarozaitė
Sandėlininkas - Vaclovas Panumis
Nariai - Marytė Baublytė, Gražina Čižauskaitė, Irena Genutienė, Irena Glinskaitė, Janina Grinkievič, Rimas Krupickas, Sigitas Kučas, Eglė Linkaitytė, Vytautas Melvydas, Ona Sėliukaitė, Vidmantas Viktoravičius
 
Organizacinis darbas
 
...Šiais metais klubo nariai beveik vien savo jėgomis įsirengė geras patalpas, skirtas ne vien tik susirinkimams ir susitikimams, bet ir treniruotėms...
 
Lietuvos TSR MA Turistų klubo 1979 m. D a r b o  p l a n a s
 
I. Renginiai
 
1. Kiekvieną savaitgalį ir švenčių dienomis organizuoti, jei tam netrukdo oro sąlygos, poilsio dienos išvykas, skirtas krašto pažinimui, sveikatingumo kėlimui ir PDG normų laikymui.
2. Suorganizuoti ne mažiau 10 kategorinių kelionių.
3. Vasario mėn. organizuoti II Žiemos šventę.
4. Birželio mėn. pravesti V MA turistų sąskrydį.
5. Gegužės 12-13 d., padedant Vilniaus ir respublikinėms turizmo organizacijoms, pravesti VI turistinį maratoną.
6. balandžio mėn. organizuoti talką klubo inventoriaus ir patalpų tvarkymui.
7. Esant galimybėms, kartu su profsąjungos jungtiniu komitetu ir mokslininkų rūmais rugsėjo mėn. organizuoti ekskursiją klubo aktyvui.
8. Rugsėjo mėn. organizuoti II Rudens šventę.
 
II. Dalyvavimas sąskrydžiuose ir varžybose
 
1. Pagal išgales dalyvauti vandens turistinės technikos varžybose kovo-balandžio mėn.
2. Dalyvauti Vilniaus kalnų turizmo technikos varžybose.
3. Leidžiant galimybėms kovoti dėl teisės dalyvauti Pabaltijo turistų sąskrydyje liepos 6-8 dienomis.
4. Gegužės 18-20 d. dalyvauti respublikiniame vandens ralyje.
5. Gegužės 26-27 d. dalyvauti Pabaltijo kalnų turizmo technikos varžybose.
6. Spalio 5-7 d. dalyvauti respublikiniame kalnų sezono uždarymo sąskrydyje.
7. Esant galimybėms dalyvauti kituose sąskrydžiuose ir varžybose.
 
III. Agitacija ir propoganda
 
1. Išleisti ne mažiau 10 stendų turistine tematika.
2. Parašyti į periodinę spaudą ne  mažiau 5 straipsnių įvairiais turizmą liečiančiais klausimais.
3. Paruošti ir aprašyti ne mažiau 10 poilsio dienų žygių, pateikiant maršrutų schemas.
 
IV. Kadrų ruošimas
 
1. Ruošti „TSRS turistas" ženklininkus ir atskyrininkus.
2. Paruošti 5 kategorinių kelionių vadovus.
3. Kitus kadrus ruošti kartu su atatinkamomis Vilniaus bei respublikinėmis turizmo organizacijomis.
 
V. Materialinės bažės stiprinimas
 
Padedant Mokslininkų rūmams, MA administracijai ir visuomeninėms organizacijoms įsigyti daugiau turizmo inventoriaus,  rūpintis. kad buvusioje aspirantų bendrabučio katilinėje būtų sutvarkytos patalpos.
 
Lietuvos TSR MA turistų klubo 1979 m. išlaidų sąmata
 
 1. Uniformos (20 x 50 rub.)       1000 rub.

 2. II Žiemos šventė

        Organizavimo išlaidos

        Teisėjams

        Transportas

        Dovanos ir prizai

 200 rub.

 50 rub

 20 rub.

 30 rub.

 100 rub.

 3. II MA rudens šventė

        Transportas

        Teisėjams

        Organizavimo išlaidos

        Dovanos ir prizai

 200 rub.

 30 rub

 30 rub.

 40 rub.

 100 rub.

 4. V MA turistų sąskrydis

        Vyr. teisėjams (4 x 15)

        Inventoriaus nuoma

        Prizai

        Organizavimo išlaidos

        Transportas

 300 rub.

 60 rub.

 50 rub.

 70 rub.

 20 rub.

 50 rub.

 5. VI turistinis maratonas

        Organizavimo išlaidos

        Emblemos (500 x 0,1 rub.)

        Transportas

 180 rub.

 80 rub.

 50 rub.

 50 rub.

 6. Susitikimas su Baltarusijos TSR MA turistais

        Transportas

        Organizavimo išlaidos

 80 rub.

 50 rub.

 30 rub.

 7. Dalyvavimas sąskrydžiuose ir varžybose

    A. Zelmos Bei-Mamikojanas taurė Bauskėje

        Transportas

        Dalyviams (10 x 7,5)

    B. II respublikinis „Žalgirio" turistų sąskrydis

        Transportas

        Dalyviams (12 x 5)

    C. 16 Pabaltijo turistų sąskrydis Latvijoje

        Transportas

        Dalyviams (15 x 7,5)

    D. Respublikinis vandens ralis

        Transportas

        Dalyviams (20 x 3 rub.)

 

 115 rub.

 30 rub.

 75 rub.

 90 rub.

 30 rub.

 60 rub.

 162,5 rub.

 50 rub.

 112,5 rub.

 90 rub.

 30 rub.

 60 rub.

 

 8. Inventoriui  1000 rub.

 Viso:     

 3417,5 rub.

 
 
 
Poilsio dienos įšvykos
 
Suorganizuota 76 poilsio dienų žygiai, kuriuose dalyvavo 443 dalyviai
 
Kategorinės kelionės
 
Suvestinėje - 26 kelionės 145 dalyviai. MKK atsakaitoje pataisyta, kad neįskaityta IV kategorijos kalnų kelionė.
 
paruošta 14 vadovų galinčių vadovauti I-III kategorijų žygiams
 
MKK pirmininkas - R.Krupickas, atsakinga sekretorė - O.Diemontaitė
 

 
XVI Pabaltijo turistų sąskrydis
 
Apie jį plačiau. Turint galvoje, kad buvo 1980 m Maskvoje olimpiados išvakarės, sąskrydis tikrai buvo rimtas reikalas. Jau vien šis, žemiau pateiktas dokumentas byloja, kad buvo svarbu svarbu sudalyvauti ir prižiūrėti išvykstančius. Mūsų kolektyvą lydi partinio komiteto sekretorius Vladimiras Ulevičius...
 
 
 
Mūsų komanda užėmę garbingą 3 vietą šiame sąskrydyje, pirmąją - Kauno „Pluoštas", antąją - Panevėžio „Ekranas". 
 
 

 

 
 
1979.0512-13 Vilniaus rajone. Rudaminos autobusų stotis
I etapas Rudamina - Medininkai 35 km
II etapas Medininkai - Paulavas 20 km
III etapas (vyrams) žiedinis, naktinis 25 km
IV etapas Paulavas - Rudamina 20 km
 
 
Sąskrydyje dalyvavo apie 200 žmonių
 
Prie MA padalinių turistiškumo konkurso vertinimo nuostatų -
 
Pastaba:
Norintys vasaroms kelionėms gauti inventorių iki VI.20 d., turi pateikti paraiškas chemijos institute (K.Požėlos 48 (dab. A.Goštauto 9)) 420 lab. V.Panumiui.
 
ER red. - Vaclovas Panumis visais klausimais buvo precizižkai tvarkingas
 
II-oji Žiemos ir II-oji Rudens šventės
 
Metraštyje išsamūs nuostatai ir laimėtojų suvestinės.  Dalyvių per 100 kiekvienoje šventėje!..
 
 
Comments