1975 metraštis

1975 metraštis prasideda nuotrauka, kur virš mažutės sidabrinukės keliama klubo vėliava. Ta kurioje jaukiai įsitaisiusi pelėda ant knygos (gal apuokas, nes su ausytėm), ta, kur lotyniškam tekste yra padarytos trys klaidos, kurias aptiko Kaziukas Eigminas, ta, kuri saugo mus sąskrydžiuose ir maratonuose iki šiol... Gal kas atsimenate Pelėdos ant vėliavos atsiradimo istoriją? Kokie dar simboliai apart knygos ir gaublio, joje užkoduoti?

Metraščio turinys:

Organizacinis darbas............................................... 3

MA jungtinės turistų sekcijos įstatai........................ 4

MA Profsajungos jungtinio komiteto nutarimas..... 5

Poilsio dienų žygiai.................................................. 7

Kategorinės kelionės............................................... 11

Sąskrydžiai, varžybos.............................................. 26

Orientacijos sportas................................................. 30

II MĄ sąskrydis.......................................................... 31

Agitacija ir propoganda........................................... 35

Kadrų ruošimas........................................................ 44

Materialinė bazė....................................................... 44

Suvestinė lentelė...................................................... 45

ir nieko negalima išmesti ir pagražinti, nei propogandos, nei profsajungų nutarimų – tai tas laikotarpis, kai klubas kūrėsi, kai tai buvo...

Organizacinis darbas

Lietuvos TSR Mokslų akademijos institutuose dirba apie 2300 žmonių.Antraisiais sekcijos gyvavimo metais pastoviai ir aktyviai aktyviai turistinėje veikloje dalyvavo apie 100 žmonių, keliose poilsio dienos išvykose dalyvavo dar apie 150 žmonių. Sekcija į turizmą yra įtraukusi apie 10 % visų akademijos darbuotojų.

...

Sekcijos biuro darbas reglamentuotas sekcijos įstatų. Įstatai patvirtinti 1975 m. ir pateikiami ataskaitoje.

...

Toliau išlieka graži tradicija rengti bendrus Baltarusijos Kieto kūno fizikos ir Lietuvos Puslaidininkių fizikos institutų turistų sąskrydžius...

1975 m. prie sekcijos buvo įsteigta MKK, kuriai suteikta teisė išleisti turistus į II sudėtingumo kategorijos pėsčiųjų, slidžių, kalnų ir į I sudėtingumo kategorijos vandens keliones. Rudenį, patvirtinus naują MKK sudėtį, jai papildomai suteikta teisė išleisti dviratininkus į I sudėtingumo kategorijos keliones. Nors MKK pradėjo dirbti tik metų viduryje, jau išleido į keliones 8 grupes ir tarpininkavo 11 grupių išleidimui į aukštesnių sudėtingumo kategorijų keliones.

Sekcijos darbui labai trukdo tai, kad akademijos institutai ir laboratorijos išmėtyti po visą Vilnių nuo Radiologinės laboratorijos prie Kauno žiedo iki Verkių, kur įsikūrė dalis Botanikos, Zoologijos-parazitologijos institutų, ir greit ten turės persikelti Biochemijos institutas ir dalis Chemijos instituto.

Sekcija neturi pastoviam darbui jokių patalpų, išskyrus 2m2 sandėliuką. Galimybės gauti patalpas numatomos tik apie 1978 metus.

Be to, sekcija gauna nepakankamai lėšų. Pavyzdžiui, šiais metais sekcijos biudžetas buvo tik apie 600 rb.

Nežiūrint minėtų sunkumų, sekcija dirba gana aktyviai, kartais ruošia net respublikinius arba miesto renginius (II turistinis pėsčiųjų 100 km maratonas, IV ir V Vilniaus kalnų turistų sąskrydžiai).

Daug sekcijos narių dirba visuomeninį darbą ne vien sekcijoje. Mūsų sekcijos nariai dalyvauja miesto ir respublikinėje MKK, kalnų ir pėsčiųjų respublikinėse sekcijose, pastoviai teisėjauja įvairiuose Vilniaus ir respublikiniuose renginiuose.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos jungtinės turistų sekcijos įstatai

1. Sekcijos pagrindiniai uždaviniai:

- auklėti savo narius aukšto idėjiškumo ir komunizmo statytojų moralinių principų dvasia;

- masiškai įtraukti MA darbuotojus į turistinį sąjūdį;

- ruošti visuomeninį aktyvą turizmo organizatorius ir instruktorius, kelionių vadovus, teisėjus;

- padėti sporto kolektyvams organizuoti PDG normų laikymą;

- ruošti „TSRS turistas“ ženklininkus ir atskyrininkus;

- propaguoti sekcijos narių atliktas keliones;

2. Sekcijos nariais gali būti visi MA darbuotojai, išimties keliu ir kitų įstaigų darbuotojai.

3. Sekcijos nariu laikomas kiekvienas turistas, per metus MA Jungtinės turistų sekcijos vardu atlikęs 5 poilsio dienos įšvykas arba 2 kategorines keliones, arba dalyvavęs 2 sąskrydžiuose ar varžybose.

4. Sekcijos nariai esamą inventorių gauna nemokamai tam tikram laiko tarpui. Praėjus trims dienoms nuo inventoriaus grąžinimo termino pabaigos, imami delspinigiai po pusę rublio už kiekvieną daiktą parai.

5. Vyriausias sekcijos organas yra narių susirinkimas, šaukiamas kartą metuose.

6. Sekcijos darbui vadovauja susirinkimo renkamas 9 asmenų biuras.

7. Kuriam nors biuro nariui nebegalint dirbti arba padidejus darbo apimčiai, biuras gali įtraukti į savo sudėtį iki 3 naujų narių.

8. Biuras išsirenka:

- pirmininką,

- pavaduotoją,

- du sekretorius.

9. Biuro nariai pasiskirsto pareigomis pagal pagrindinius darbo barus:

- poilsio dienų išvykų organizavimas;

- kategorinių kelionių organizavimas;

- aprūpinimas turistiniais reikmenimis;

- agitacija ir propoganda;

- kadrų ruošimas;

- ekskursijų organizavimas (kartu su MA Jungtiniu profsąjungos komitetu).

10. Biurui padeda susirinkimo patvirtinta taryba. Į ją įeina sekcijos biuras ir dar 10 asmenų, parenkamų iš MA padalinių, neturinčių savo atstovų biure ir iš stambesnių padalinių. Taryba renkasi kartą per mėnesį ir detalizuoja mėnesinius darbo planus. Metų bėgyje taryba savo sudėtin gali įtraukti dar iki 5 naujų narių.

11. Biuras ir taryba ruošia metinius sekcijos darbo planus ir pateikia juos tvirtinti susirinkimui.

12. Visuose turistiniuose renginiuose dalyvauja tik jungtinės MA komandos. Atskiri padaliniai savo vardu neturi teisės dalyvauti jokiuose renginiuose, išskyrus MA turistų sąskrydžius.

13. Sekcijos įstatus keičia ir papildo narių susirinkimas.

14. Biuras atsiskaito prieš narių susirinkimą ir Jungtinį profsąjungos komitetą.

Patvirtinta narių susirinkime 1975.I.9

Poilsio dienų žygiai

Viso atlikta 50 žygių, dalyvavo 321 sekcijos narys

Kategorinės kelionės (didžiulė lentelė laukia suskaitmeninto perkėlimo)

Viso atlikta 37 kategorinės kelionės, kuriose dalyvavo 109 MA turistai, iš jų 22 vadovavo grupėms

II MA turistų sąskrydis

Šį kartą prie Kampuočio ežero jau dalyvavo apie 100 turistų, tame tarpe 20 svečių iš Baltarusijos Mokslų akademijos. Kliūčių ruože varžėsi 15 komandų, o orientacijos varžybose dalyvavo 30 turistų. Kolektyvai, nepateikę poilsio dienos išvykos maršruto aprašymo, neturėjo teisės kovoti dėl pereinamojo prizo.

Respublikinis 100 km maratonas

tik viena eilutė ataskaitos lentelėje:

1975.VI.14-15 Labanoras. Viso 20 dalyvių, 2 dalyviai iš MA

ir žinutė „Vakarinėse Naujienose“

Kadrų ruošimas

Sekcija tiesiogiai kadrų neruošė, bet aktyviai bendradarbiavo su Vilniaus turistų klubu, padėdama jam ir kartu keldama savo sekcijos narių kvalifikaciją.

Mūsų sekcijos narys R. Krupickas vadovavo slidžių instruktorių seminarui Vilniaus turistų klube. Šį seminarą lankė, išlaikė egzaminus ir dalyvavo mokomajame žygyje 6 MA turistai.

Respublikiniame kalnų kelionių vadovų seminare Kaukaze 14 MA turistų sekcijos narių išklausė teorinį kursą ir atliko mokomuosius žygius. Instruktorėmis šiame seminare dirbo sekcijos narės I. Genutienė ir V. Šukienė.

V. Panumis dalyvavo zoniniame turizmo technikos varžybų teisėjų seminare Leningrade. Šiuo metu jis vadovauja pėsčiųjų ir kalnų turizmo technikos varžybų teisėjų seminarui, kurį lanko 6 sekcijos nariai.

Paskaitas seminaruose skaitė I. Genutienė ir E. Linkaitytė.

Liaudies universiteto turizmo fakultete stažavosi R. Tarozaitė. Po stažuotės jai buvo suteiktas pėsčiųjų turizmo instruktoriaus vardas. Šiuo metu turizmo fakultete mokosi 16 sekcijos narių, iš jų 11, trečiame kurse.

Šiais metais sekcijoje paruošta ir pateikta tvirtinti III atskyriui 17 turistų, II - 4 ir I -2.

Paruošta 10 poilsio dienos vadovų ir 15 kategorinių kelionių vadovų.

Sekcijos kolektyvas skatinamas tik moraliai, priemonės, kurias gali pateikti profsąjunga (kelialapiai planiniams maršrutams) nedomina aktyvo. Kitokių skatinimo galimybių akademijoje nėra.

Materialinė bazė