1977 metraštis

Turinys

Organizacinis darbas

MA turistų klubo įstatai

Poilsio dienų išvykos

Kategorinės kelionės

Sąskrydžiai ir varžybos

Orientacijos sportas

IV MA turistų sąskrydis

Agitacija, propoganda

Kadrų ruošimas

Materialinė bazė

Suvestinė lentelė

Organizacinis darbas

LTSR MA institutuose dirba apie 2700 darbuotojų. Ketvirtaisiais sekcijos gyvavimo metais kategorinėse kelionėse dalyvavo apie 100 žmonių, o poilsio dienos žygiuose ir nekategorinėse kelionėse dar apie 200 žmonių. Tuo būdu į turistinį sąjūdį buvo įtraukta apie 11 % akademijos darbuotojų.

...sekcijos biuras:

pirmininkas – V. Plikūnas

pirmininko pavaduotojas – P. Balkevičius

sekretorė – R. Tarozaitė

sandėlininkas – V. Panumis

nariai – G. Čižauskaitė, I. Genutienė, E. Linkaitytė, R. Krupickas, J. Macionis, O. Sėliukaitė, V. Viktoravičius.

1977.02.28 sekcijai buvo suteiktas Turistų klubo vardas (Nutarimas ir pažyma apie sekcijos darbą pateikiami ataskaitoje)

...sėkmingai dirba MKK, kuriai suteikta teisė išleisti į II sudėtingumo kategorijos pėsčiųjų, slidžių, kalnų ir I sudėtingumo kategorijos vandens bei dviračių keliones.

...Labai gerai veikia turistų sekcijos Chemijos ir cheminės technologijos, Fizikos, Matematikos ir kibernetikos institutuose, tuo tarpu faktiškai jokios turistinės veiklos nepavyko įžiebti Istorijos institute, Sociologijos ir teisės sektoriuje.

Klubas kol kas savo darbui turi tik 36 m2 sandėlį, kurį įsirengė savo jėgomis. Dabar jau paruošta projektinė dokumentacija patalpai šalia sandėlio remontuoti. Šioje apie 80 m2 ploto patalpoje numatoma įrengti universalią salę susirinkimams, teoriniams užsiėmimams ir treniruotėms.

...

Lietuvos TSR Mokslų akademijos

Mokslininkų rūmų turistų klubo

ĮSTATAI

1. Pagrindiniai klubo uždaviniai:

– masiškai įtraukti MA darbuotojus į turistinį sąjūdį;

– propaguoti turizmą ir klubo narių atliktas keliones;

– ruošti visuomeninį aktyvą, „TSRS turistas" ženklininkus ir atskyrininkus;

– padėti sporto kolektyvams organizuoti PDG normų laikymą;

– auklėti savo narius moralinio ir fizinio tobulėjimo dvasia.

2. Klubo nariais gali būti visi MA darbuotojai bei jų šeimos nariai, o taip pat ir kitų įstaigų darbuotojai, nepriklausantys kitiems turistų kolektyvams.

3. Klubo nariu laikomas turistas per metus MA turistų klubo vardu atlikęs 5 poilsio dienų žygius arba kategorinę kelionę arba dalyvavęs 2 sąskrydžiuose ar varžybose.

4. Klubo nariai esamą inventorių gauna nemokamai tam tikram laikui. Inventorių sugadinęs ar pametęs privalo klubui atlyginti nuostolius. Laiku negražinus inventoriaus, imami delspinigiai po 2 kap. už kiekvieną daiktą parai arba ateityje nebus duodamas inventorius.

5. Vyriausias klubo organas yra narių susirinkimas, šaukiamas kartą metuose, o esant būtinam reikalui ir dažniau.

6. Klubo darbui vadovauja susirinkimo renkama dviems metams valdyba, kasmet atsiskaitanti susirinkimui.

7. Kuriam nors valdybos nariui nebegalint dirbti, arba padidėjus darbo apimčiai, valdyba gali įtraukti į savo sudėtį papildomus narius.

8. Valdyba sudaro komisijas, kurios užsiima pagrindiniais darbo barais. Komisijų nariai gali nebūti valdybos nariais. Komisijų darbo planus tvirtina valdyba.

9. Valdyba išsirenka: 1. Pirmininką

2. Pavaduotoją

3. Sekretorių

4. Sandėlininką

10. Valdyba renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

11. Valdyba ruošia metinius darbo planus ir pateikia tvirtinti susirinkimui.

12. Visuose turistiniuose renginiuose dalyvauja tik klubo komandos, atskiri padaliniai savo vardu dalyvauja tik MA turistų sąskrydžiuose arba kituose MA renginiuose.

13. Klubas turi savo vėliavą, emblemą, ženkliuką ir antspaudą.

14. Klubo įstatus keičia ir papildo narių susirinkimas.

15. Valdyba atsiskaito narių susirinkimui, Mokslininkų rūmams ir Jungtiniam profsajungos komitetui.

Poilsio dienų išvykos

Viso įvyko 61 žygis, kuriame dalyvavo 313 dalyvių

Kategorinės kelionės

Iš viso atlikta 40 kategorinių kelionių, kuriose dalyvavo 111 MA turistų, iš jų 28 vadovavo grupėms.

Maratonas

1977.05.07–08 IV pėsčiųjų turistinis maratonas. 85 dalyviai, iš jų 15 MA dalyvių.

Aukštadvaris, Stakliškių apyl.

Nuostatai

Materialinė bazė

1977 m. klubo materialinė bazė gerokai sustiprėjo. Šiais metais įsigyta inventoriaus už 3000 rublių, daugiau negu per visus ankstesnius sekcijos gyvavimo metus. Tačiau inventoriaus dar labai trūksta. Iš brangesnio inventoriaus klubas turi tik dvi baidares ir vieną didelę palapinę. Labai trūksta baidarių, dviračių, alpinistinio inventoriaus (virvių, kačių, karabinų), miegamųjų maišų, visiškai neturime laikrodžių ir sekundometrų.

Inventorius, kurį turi atskiri institutai, yra neskaitlingas ir labai intensyviai naudojamas. Be to, institutų inventoriumi naudojasi ne tik turistai, bet ir žvejai, medžiotojai ir visi norintys institutų darbuotojai.

Jungtinę sekciją, dabar klubą, ankščiau finansavo tik Jungtinis profsąjungos komitetas, o dabar jau žymiai padeda ir Mokslininkų rūmai.