1978 metraštis

Anais laikais metraščiai prasidėdavo lotyniškai

:MCMLXXVIII

annus quintus

Academia Scianciarum Lituanica

(Academia Scientiarum Lituhuaniae, buvo vėliau pataisęs Kazimieras Eigminas)

Turinys

Organizacinis darbas

LTSR MA prezidiumo, partinio, profsąjungos ir komjaunimo komitetų sprendimas

LTSR MA profsąjungos jungtinio komiteto plenumo nutarimas

Poilsio dienų žygiai

Kategorinės kelionės

Sąskrydžiai ir varžybos

II LTSR profsąjungų sąskrydis

Maratonas

I MA Žiemos šventė

MA Rudens šventė

Agitacija ir propoganda

Kadrų ruošimas, materialinė bazė

Suvestinė lentelė

Skelbimai

Organizacinis darbas

Lietuvos TSR Mokslų akademijos institutuose ir kituose padaliniuose šiuo metu yra 3800 darbuotojų, tame tarpe Vilniuje apie 3000. Penktaisiais klubo gyvavimo metais turistinėje veikloje pastoviai dalyvavo apie 300 žmonių.

...valdybos pirmininku buvo J. Macionis – MKI, pavaduotoju – V. Plikūnas – ZPI, sekretore – E-M. Tarozaitė – ChChI, sandėlininku – V. Panumis ChChI, nariais: G. Čižauskaitė – MKI, I. Genutienė – ChChI, I. Glinskaitė – BchI, J. Grinkevič – ZPI, R. Krupickas – GS, S. Kučas ir E. Linkaitytė – FI, V. Melvydas – BI, O. Sėliukaitė EI, V. Viktoravičius – PFI.

... Klubo valdyba šiais metais nusprendė pagyvinti šeimyninį turizmą Akademijoje. Ta proga buvo suorganizuotos dvi šeimyninės turistinės šventės – žiemos ir rudens... Šios šventės turėjo tokį pasisekimą, kad klubo valdyba nusprendė jas padaryti tradicinėmis.

Prie klubo toliau sėkmingai veikia maršrutinė kvalifikacinė komisija (MKK), šiais metais išleidusi į keliones 24 grupes ir tarpininkavusi dar 6 grupių išleidimui ir respublikinėje MKK.

...Šiais metais ypač gerai dirbo Krupicko R. vadovaujama slidžių t. komisija...

...klubas, būdamas Mokslininkų Rūmų dalimi, jungia ne tik MA darbuotojus, bet ir kitus Mokslininkų rūmų narius ir jų šeimas. Todėl klubas darosi lyg ir visų Vilniaus miesto įstaigų darbuotojų-turizmo mėgėjų centru.

Siekiant į MA turistinę veiklą įtraukti ir vyresnius žmones MA Mokslininkų rūmų narius, 1978 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Mokslininkų rūmuose Verkiuose įsteigta turizmo sekcija. Kadangi prie mokslininkų rūmų veikia turistų klubas, sekcijos darbas betarpiškai derinamas su klubo veikla. Sekcija propaguoja masinį ir šeimyninį turizmą Mokslininkų rūmų narių tarpe, organizuoja masines išvykas, ekskursijas savo nariams, susitikimus su įdomių kelionių dalyviais.

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS

PARTINIS KOMITETAS

PROFSĄJUNGOS JUNGTINIO KOMITETO PREZIDIUMAS

KOMJAUNIMO KOMITETO

S P R E N D I M A S

1978 m. birželio 26 d. Nr. 34

Vilnius

Dėl fizkultūrinio sveikatingumo ir sportinio masinio darbo

tolimesnio plėtojimo Mokslų Akademijoje

...Tradicinėse MA spartakiadose, kurių programą sudaro 7 sporto šakų tarinstitutinės varžybos, kasmet dalyvauja apie 500 darbuotojų... Šiuo metu Akademija turi tinklinio (vyrų ir moterų), krepšinio (vyrų), teniso, stalo teniso, šaškių, šachmatų, orientacinio sporto ir kai kurių kitų sporto šakų rinktines komandas, 1978 m. MA krepšinio ir šachmatų komandos tradicinėje Pabaltijo respublikų MA spartakiadoje užėmę pirmąsias vietas. I-oje Sąjunginėje teniso akademiadoje Rygoje MA tenisininkai iškovojo prizinę trečiąją vietą...

Populiariu turistiniu renginiu tapo MA turistiniai sąskrydžiai, kuriuose dalyvauja visų Akademijos padalinių komandos, darbuotojų šeimų nariai, svečiai. Profsąjungos jungtinio komiteto iniciatyva 1978 m. vasario mėn. Verkių apylinkėse buvo pravesta pirmoji Mokslų Akademijos žiemos šventė, kurioje dalyvavo per 500 darbuotojų ir jų šeimos narių.

... MA turistai per metus suorganizuoja per 30 kategorinių kelionių.

Tačiau, nežiūrint nemažų pasiekimų, Mokslų Akademijos fizkultūriniame sveikatingumo ir sportiniame masiniame darbe yra trūkumų bei nesklandumų. Pvx., dar nepakankamas fizkultūrinio sąjųdžio masiškumas: 1978 metų pradžioje fizkultūrininkų skaičius MA tesiekė 700 žmonių, o tai sudaro apie 19% bendro darbuotojų skaičiaus. Šis rodiklis atsilieka nuo bendro Tarybų Lietuvos sporto masiškumo rodiklio ir yra blogesnis už daugelio broliškų respublikų MA sporto masiškumo rodiklius.

Dar silpnai vykdomas fizkultūrinis sveikatingumo darbas ir nepakankamai propaguojama kūno kultūra ir sportas, kaip efektyvi darbuotojų sveikatos stiprinimo, darbo našumo kėlimo priemonė MA institutuose bei įstaigose. Dėl to iki šiol institutai dar netapo masinio fizkultūrinio sveikatingumo darbo centrais. Net stambiausieji institutai neturi gamybinės gimnastikos ar sporto metodistų.

Mokslų Akademija iki šiol neturi reikiamos sporto bazės, o tai yra beveik pagrindinis stabdis fizkultūrinio sąjūdžio plėtotėje.

Per mažai iniciatyvos rodo MA jungtinio Kūno kultūros kolektyvo taryba.

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Prezidiumas, Partinis komitetas, Profsąjungos jungtinio komiteto Prezidiumas ir Komjaunimo komitetas n u t a r i a :

1. Vystant MA kūno kultūrą ir sportą X penkmetyje, vadovaujantis Lietuvos KP CK ir Ministrų Tarybos 1976.05.31 nutarimu Nr.179 „Dėl tolesnio kūno kultūros ir sporto išvystymo bei respublikos sportininkų pasiruošimo TSRS tautų spartakiadai ir 1980 m. Olimpinėms žaidynėms"

2. Pagrindiniu MA institutų ir įstaigų uždaviniu, stiprinant bei plečiant fizkultūrinį sąjūdį MA, laikyti masišką darbuotojų įtraukimą PDG komplekso pagrindu į sistemingas kūno kultūros ir sporto pratybas bei sveikatingumo renginius, siekti, kad kūno kultūra ir sportas taptų efektinga sveikatos stiprinimo, organizmo grūdinimo, darbo našumo kėlimo, darbuotojų komunistinio auklėjimo priemone.

... ir taip toliau ir taip toliau... su lozungais ir naujų etatų steigimais, su pažadais suteikti lėšų... plačiau galite kreiptis į klubo valdybą ir pasiskaityti metraštį...

Žygiai

Viso organizuota 67 poilsio dienų žygiai, kuriuose buvo 313 dalyviai.

38 kategorinės kelionės, kuriose dalyvavo 129 dalyviai, paruošta 16 I-III kategorijos kelionių vadovų

Buvo vykdytos net dvi auto-moto kategorinės kelionės

Sąskrydžiai ir varžybos

MA TK sąskrydžio lyg it nebūta, tačiau visi laurai nuskinti ir straipsnių prirašyta apie II LTSR Profsąjungų sąskrydį Telšiuose prie Germanto ežero 1978.06.16-18

Maratonas

1978.05.07-08 įvyko V Respublikinis pėsčiųjų maratonas Trakų, Šalčininkų rajonuose. Jame dalyvavo 130 turistų. Kolektyvas nugalėtojas - Lietuvos VRE turėjęs 22 kolektyvo narius.

I žiemos šventė

Prizą atsiima Vidimantas Bumelis

Metraštyje minimos ir vilniečių pamėgtos Snaigės žygiai savaitgaliais po Vilniaus apylinkes

I rudens šventė

centre filologas, kalbininkas Kazimieras Eigminas