1979 metraštis

MCMLXXVIX

annus sextus

Academia Scientiarum Lituanica

Valdyba

Pirmininkas - Eimutis Matulionis

Pavaduotojas - Vladas Plikūnas

Sekretorė - Rima Tarozaitė

Sandėlininkas - Vaclovas Panumis

Nariai - Marytė Baublytė, Gražina Čižauskaitė, Irena Genutienė, Irena Glinskaitė, Janina Grinkievič, Rimas Krupickas, Sigitas Kučas, Eglė Linkaitytė, Vytautas Melvydas, Ona Sėliukaitė, Vidmantas Viktoravičius

Organizacinis darbas

...Šiais metais klubo nariai beveik vien savo jėgomis įsirengė geras patalpas, skirtas ne vien tik susirinkimams ir susitikimams, bet ir treniruotėms...

Lietuvos TSR MA Turistų klubo 1979 m. D a r b o p l a n a s

I. Renginiai

1. Kiekvieną savaitgalį ir švenčių dienomis organizuoti, jei tam netrukdo oro sąlygos, poilsio dienos išvykas, skirtas krašto pažinimui, sveikatingumo kėlimui ir PDG normų laikymui.

2. Suorganizuoti ne mažiau 10 kategorinių kelionių.

3. Vasario mėn. organizuoti II Žiemos šventę.

4. Birželio mėn. pravesti V MA turistų sąskrydį.

5. Gegužės 12-13 d., padedant Vilniaus ir respublikinėms turizmo organizacijoms, pravesti VI turistinį maratoną.

6. balandžio mėn. organizuoti talką klubo inventoriaus ir patalpų tvarkymui.

7. Esant galimybėms, kartu su profsąjungos jungtiniu komitetu ir mokslininkų rūmais rugsėjo mėn. organizuoti ekskursiją klubo aktyvui.

8. Rugsėjo mėn. organizuoti II Rudens šventę.

II. Dalyvavimas sąskrydžiuose ir varžybose

1. Pagal išgales dalyvauti vandens turistinės technikos varžybose kovo-balandžio mėn.

2. Dalyvauti Vilniaus kalnų turizmo technikos varžybose.

3. Leidžiant galimybėms kovoti dėl teisės dalyvauti Pabaltijo turistų sąskrydyje liepos 6-8 dienomis.

4. Gegužės 18-20 d. dalyvauti respublikiniame vandens ralyje.

5. Gegužės 26-27 d. dalyvauti Pabaltijo kalnų turizmo technikos varžybose.

6. Spalio 5-7 d. dalyvauti respublikiniame kalnų sezono uždarymo sąskrydyje.

7. Esant galimybėms dalyvauti kituose sąskrydžiuose ir varžybose.

III. Agitacija ir propoganda

1. Išleisti ne mažiau 10 stendų turistine tematika.

2. Parašyti į periodinę spaudą ne mažiau 5 straipsnių įvairiais turizmą liečiančiais klausimais.

3. Paruošti ir aprašyti ne mažiau 10 poilsio dienų žygių, pateikiant maršrutų schemas.

IV. Kadrų ruošimas

1. Ruošti „TSRS turistas" ženklininkus ir atskyrininkus.

2. Paruošti 5 kategorinių kelionių vadovus.

3. Kitus kadrus ruošti kartu su atatinkamomis Vilniaus bei respublikinėmis turizmo organizacijomis.

V. Materialinės bažės stiprinimas

Padedant Mokslininkų rūmams, MA administracijai ir visuomeninėms organizacijoms įsigyti daugiau turizmo inventoriaus, rūpintis. kad buvusioje aspirantų bendrabučio katilinėje būtų sutvarkytos patalpos.

Lietuvos TSR MA turistų klubo 1979 m. išlaidų sąmata

Poilsio dienos įšvykos

Suorganizuota 76 poilsio dienų žygiai, kuriuose dalyvavo 443 dalyviai

Kategorinės kelionės

Suvestinėje - 26 kelionės 145 dalyviai. MKK atsakaitoje pataisyta, kad neįskaityta IV kategorijos kalnų kelionė.

paruošta 14 vadovų galinčių vadovauti I-III kategorijų žygiams

MKK pirmininkas - R.Krupickas, atsakinga sekretorė - O.Diemontaitė

XVI Pabaltijo turistų sąskrydis

Apie jį plačiau. Turint galvoje, kad buvo 1980 m Maskvoje olimpiados išvakarės, sąskrydis tikrai buvo rimtas reikalas. Jau vien šis, žemiau pateiktas dokumentas byloja, kad buvo svarbu svarbu sudalyvauti ir prižiūrėti išvykstančius. Mūsų kolektyvą lydi partinio komiteto sekretorius Vladimiras Ulevičius...

Mūsų komanda užėmę garbingą 3 vietą šiame sąskrydyje, pirmąją - Kauno „Pluoštas", antąją - Panevėžio „Ekranas".

Maratonas

1979.0512-13 Vilniaus rajone. Rudaminos autobusų stotis

I etapas Rudamina - Medininkai 35 km

II etapas Medininkai - Paulavas 20 km

III etapas (vyrams) žiedinis, naktinis 25 km

IV etapas Paulavas - Rudamina 20 km

LTSR MA V turistų sąskrydis, skirtas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui

Sąskrydyje dalyvavo apie 200 žmonių

Prie MA padalinių turistiškumo konkurso vertinimo nuostatų -

Pastaba:

Norintys vasaroms kelionėms gauti inventorių iki VI.20 d., turi pateikti paraiškas chemijos institute (K.Požėlos 48 (dab. A.Goštauto 9)) 420 lab. V.Panumiui.

ER red. - Vaclovas Panumis visais klausimais buvo precizižkai tvarkingas

II-oji Žiemos ir II-oji Rudens šventės

Metraštyje išsamūs nuostatai ir laimėtojų suvestinės. Dalyvių per 100 kiekvienoje šventėje!..